بیوشیمی

بخش های آزمایشگاه

 بخش بیوشیمی این مرکز مجهز به دستگاههای  BT-1500وسلکترا می باشد که کلیه آزمایشهای بیوشیمی قابل انجام می باشد.