هماتولوژي

بخش های آزمایشگاه

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه Sysmex1800 و نیهون کدن می باشد.