هورمون

بخش های آزمایشگاه

 بخش هورمن شناسی ازمایشگاه مزکز بهداشت ودرمان دانشگاه تهران مجهز به دستگاه کوباس E411 می باشد که انجام آزمایشهای هورمنی وایمونو لوژی بااین دستگاه امکان پذیر می باشد.