آزمایشات

Troponine-ql

نام های مشابه
تروپونين - كيفي
نوع نمونه
Serum/Plasma/Whole Blood
حجم نمونه
3 drop
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
48h