آزمایشات

T3

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
T3
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,C,Na-H,Li-H,NH4-H,K-Oxalate,Na-F)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d