آزمایشات

Lipase

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
ليپاز خون
نوع نمونه
Serum/Plasma(H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
5d