آزمایشات

TOXO - PCR

نام روش اندازه گیری
PCR
نوع نمونه
CSF,P(E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m