آزمایشات

Lamotregin

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
Lamotregin-HPLC
نوع نمونه
Serum /Plasma (EDTA)ترجیحا
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m