آزمایشات

LH

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
ال اچ
نوع نمونه
Serum /Plasma
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h