آزمایشات

Leishman Body - D.S.

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
بررسی مستقیم زخم از نظر سالک
نوع نمونه
ضایعه
حجم نمونه
1 drop
نگهداری نمونه
Smear
حمل و نقل نمونه
Smear
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نمونه از کناروعمق زخم
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
12m