آزمایشات

TDM (HPLC)

نام های مشابه
اندازه گيري سطح خوني داروه
نوع نمونه
Plasma(E),Serum
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M