خونگیری

ویژه مراجعین
portfolio image

 اگر به هر دلیلی مراجعه کننده توانایی امدن به بخش ازمایش را نداشته باشد در هر محل درمانگاه از او خونگیری انجام میشود.