پیوندها

.Shabestari Lab

دريافت جواب آزمايش با برنامه آزمون همراه:

با روش زير مي توانيد جواب كليه آزمايش ها از تاريخ پذيرش 2/10/1397 را با استفاده از برنامه آزمون همراه دريافت نماييد:
1.     به هنگام پذيرش , شماره همراه و كد ملي خود را بطور صحيح و كامل به مسئول پذيرش اطلاع دهيد.
2.     برنامه آزمون همراه را از طريق لينك (ptnmed.com/Main/AzmoonHamrah.aspx) و يا اسكن فايل QR درج شده در قبض پذيرش با استفاده از برنامه اسكنر و يا باركد خوان گوشي همراه خود دريافت و نصب كنيد.
3.     با وارد كردن نام و نام خانوادگي و شماره پذيرش, اطلاعات و جواب آزمايش شما قابل رويت مي باشد.