ساعات کاری

.Shabestari Lab

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه  7:45 تا 18 بغير از پنجشنبه و جمعه

انجام ازمايشات ناشتايي: تا قبل از ساعت 10 صبح

انجام ازمايشات غير ناشتايي: تا قبل از ساعت 4:30

گرفتن جواب ازمايش: تا ساعت 18 ، گرفتن جواب ازمايش ازطريق آزمون همراه وسایت نيز امكان پذير مي باشد.