شرايط آزمايش پروستات

ویژه مراجعین
portfolio image

   آمادگي لازم براي انجام آزمايش          PsA

 

 

à ترجيحاً 24 ساعت قبل از انجام آزمايش معاينه پروستات نداشته باشيد.

à انجام نمونه‌برداري و بيوپسي از پروستات بمدت 2 ماه در نتيجه آزمايش تأثير مي‌گذراد.

à در صورت راديوتراپي و يا ‌مصرف برخي داروها ... آزمايشگاه را مطلع نماييد.