موارد رد نمونه

ویژه مراجعین
portfolio image

موارد رد نمونه در كشت ادرار و كامل ادرار :

×نمونه هاي فاقد برچسب

×نمونه هاي آلوده به مدفوع و يا اجسام خارجي مانند دستمال توالت و ....

×نمونه هايي كه با فاصله زماني زياد به آزمايشگاه منتقل مي شوند (بيش از 2 ساعت )

×نمونه هايي كه در ظرف بدون درپوش به آزمايشگاه منتقل شده اند   

×نمونه هايي كه در ظرف غيراستريل جمع آوري شده اند

×نمونه هايي كه آلودگي شديد به باكتري باشد ولي سلول نداشته باشد.  

موارد رد نمونه در كشت مدفوع :

×نمونه آلوده به ادرار

×نمونه حاوی مواد نگهدارنده مانند فرمالین

نكته : مواردي كه نمونه گيري خارج از آزمايشگاه انجام شده باشد موارد رد نمونه علاوه بر موارد خون جمله هاي زير در آخر پرينت جواب آزمايش ثبت مي شود