شرايط آزمايش PPD

ویژه مراجعین
portfolio image

شرايط تست PPD

1.خانم هاي باردار فقط با دستور كتبي پزشك معالج مي توانند اين آزمايش را انجام دهند .

2.اگر بيمار در3 ماه گذشته واكسن  BCGزده است زمان تزريق را به بخش نمونه گيري اطلاع دهد.

3.محلول Tuberculin   روي دست بيمار تزريق مي شود.

4. ترجيحا بر روي ساعد تزريق ميشود ودر غير اينصورت بر روي بازو تزريق ميشود.

5. بعد از 48 تا 72 ساعت محل تست PPD توسط ازمايشگاه خوانده ميشود. ( در افراد بالاي 50 سال و كودكان زير 2 سال بهتر است بعد از 72 ساعت نتيجه تست خوانده شود)

6. در طي مدت تعيين شده از خاراندن و لمس محل تزريق خودداري شود.

7. در طي اين مدت از تماس با محل تزريق جلوگيري شود. ( ترجيحا از حمام كردن خودداري شود )

8. بعد از 48 تا 72 ساعت در صورت ايجاد درد و تداوم درد در محل تزريق به پزشك مراجعه شود.