مراقبت های پس ازخونگیری

ویژه مراجعین
portfolio image

 

درصورت مشاهده کبودی :

-        روز اول کمپرس یخ گذاشته شود

-         روز دوم کمپرس گرم گذاشته شود

-        در صورت تداوم درد به پزشک مراجعه شود

توصیه میشود :

-        بعد از خونگیری بلافاصله به مدت 2 دقیقه محل خونگیری با پنبه فشار داده شود

-        از بلند کردن بار سنگین با دستی که خونگیری شده خودداری شود