آزمایشات

k=Potassium

نام روش اندازه گیری
ISE
نام های مشابه
پتاسيم خون يا ادرار
نوع نمونه
Serum/Urine
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h