آزمایشات

GTT (Glucose Tolerance Test)

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
جي تي تي حداقل 4 نمونه
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H)
حجم نمونه
2x 0.2
نگهداری نمونه
'4-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d