آزمایشات

SLA=LSA

نام روش اندازه گیری
BLUE DOT
نام های مشابه
LSA=Liver Soluble Ag***
نوع نمونه
Serum/Plasma(EDTA,HEPARIN)
حجم نمونه
0.2
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
few days