آزمایشات

Insulin Growth Factor

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
انسولين
نوع نمونه
Serum/Plasma(C,E,Li-H)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1d