آزمایشات

C - Peptide

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
C-Peptide
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد