آزمایشات

Bence Jones Protein (R/U)

نام روش اندازه گیری
HEAT DENATURATION
نام های مشابه
U/Bence Jones Prot.
نوع نمونه
RH
حجم نمونه
15
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h