آزمایشات

Theophilin

نام های مشابه
تئو فیلین
نوع نمونه
Serumترجیحا/ Plasma(EDTA)
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M