آزمایشات

CA 19-9

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
سي آ - 9-19
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,C) 
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h