آزمایشات

Cholesterol

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
كلسترول خون
نوع نمونه
Serum/Plasma(H,E)
حجم نمونه
0.2
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d