آزمایشات

IgE - Total (ECL)

کد آزمایش
284
مورد استفاده
غربالگری اولیه در بیماریهای الرژیک و موارد خاصی از نقص سیستم ایمنی
نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
آ جي اي - ایمنوگلوبولین E
نوع نمونه
Serum/Plasma( Citrate,EDTA,Li-H,Na-H)
حجم نمونه
0.3 
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d