آزمایشات

G.H. (After L-Dopa) - 00 min

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
جي اچ + ال دوپا و جي اچ / تحريك
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
5x0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
48H