آزمایشات

Malaria Smear

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
مالاريا، بورليا، ترپيانوزوم و ...
نوع نمونه
Whole Blood(EDTA)
حجم نمونه
1 drop
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h