آزمایشات

Thyroglobulin (TG)

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
تايروگلوبولين
نوع نمونه
Serum/Plasma(Heparin,Citrate)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24H