آزمایشات

RT-PCR-QN

نام روش اندازه گیری
PCR
نام های مشابه
آر تي- پي سي آر (كمي)
نوع نمونه
Plasma(EDTA)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M