آزمایشات

B2-Glycoprotein-IgG/M

نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
B2-Glycoprotein-
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h