آزمایشات

Bucall Smear

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
Buccal Smear
نوع نمونه
سيتولوزي
حجم نمونه
Cytology
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
Staining+Microscopy