آزمایشات

Mycoplasma C

نام های مشابه
كشت مايكوپلاسما
نوع نمونه
CSF/Sp/dis
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد