آزمایشات

Rubella Ab. - IgG/M

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
روبلا
نوع نمونه
Serum/Plasma(Heparin,EDTA)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d