آزمایشات

Gamma GT

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
گاما گلوتاميل ترانسفراز
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
20-25-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1w