آزمایشات

Eosinophil - Nasal

نام های مشابه
ائوزينوفيل در ترشحات بيني
نوع نمونه
 Serum Plasma
حجم نمونه
1Soap
نگهداری نمونه
RT
حمل و نقل نمونه
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND