آزمایشات

Sucrose Hemolysis

نام روش اندازه گیری
Agglutination
نام های مشابه
سوكروز هموليز تست
نوع نمونه
Plasma(Serum Citrate)
حجم نمونه
WB(1.8+ 0.2 SC)
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1.9sc
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h