آزمایشات

D-xylose (S,U)

نام های مشابه
دي گزيلوز خون يا ادرار
نوع نمونه
Plasma,RH
حجم نمونه
EDTA
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
2