آزمایشات

U.Urea

نوع نمونه
RU/24h-U
حجم نمونه
1
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7D