آزمایشات

Vaginal-(C&S)

نام روش اندازه گیری
Culture
نوع نمونه
dis
حجم نمونه
1 drop