آزمایشات

Mg - Ionized

نام روش اندازه گیری
منيزم يونيزه خون -
نوع نمونه
Serum/Plasma(H) 
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
12-25
حمل و نقل نمونه
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d