آزمایشات

CA - 125

کد آزمایش
125
نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
سي آ- 125
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h