آزمایشات

U-Normethanephrine

نام های مشابه
متانفرين و نورومتانفرين و اپي نفرين ادرار
نوع نمونه
24h-U
حجم نمونه
1
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
10cc+AA