آزمایشات

Triglycerides

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
تري گليسيريد خون
نوع نمونه
Serum ,Plasma(Heparin,Edta)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
4-8'
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7day