آزمایشات

Fe - Iron

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
آهن
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
سرم گیری ظرف 2h (از3روز قبل قرص اهن مصرف نشود)
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d