آزمایشات

BUN

نام های مشابه
اوره 
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H) not NH4-Hep
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'4-25
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d