آزمایشات

Microsomal Ab (Anti TPO)

نام های مشابه
ميكروزومال Ab (آنتي TPO)
نوع نمونه
 Serum/Plasma(H,C,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h