آزمایشات

Brucella-IgG/M

نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
Brucella-IgG
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d